Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
397   Datum:   1.12.2016
Otázka:EET - elektronická evidence tržeb v MRP-Vizuálním účetním systému
 Odpověď:

Pro komunikaci se systémem EET (Elektronická Evidence Tržeb) je nutný operační systém Windows XP Service Pack 3 nebo novější.

V textu se vyskytují odkazy na zákon o evidenci tržeb (ZoET).

Jak začít:

(Podrobný návod jak začít je k dispozici i zde.)

 1. Nejprve je nutné se zaregistrovat k EET, to znamená požádat o autentizační údaje k přístupu na server Finanční správy.
  (Požádat lze osobně na finančním úřadě nebo elektronicky prostřednictvím webového portálu správce daně.)
 2. Dalším krokem je aktivace portálového účtu pomocí autentizačních údajů poplatníka a získání čísla provozovny (provozoven) a certifikátu, kterým se budou odesílané zprávy podepisovat.
 3. Tyto údaje pak v MRP programu použijete k vytvoření tzv. "profilu EET" v modulu EET/záložka Profily. V konfiguraci profilu (podrobněji níže) se zadává přidělené číslo provozovny, identifikace pokladního zařízení a certifikát spolu s heslem.
  V jednom okamžiku se může používat organizačně jen jedno pokladní zařízení, takže je možné si vytvořit tolik profilů, kolik bude provozoven a pokladních zařízení.
  Příklad: Pokud máte jednu provozovnu a v ní dvě místa, kde se inkasuje tržba, pak budou zapotřebí dva profily se stejným číslem provozovny a dvěma různými identifikacemi pokladního zařízení.
 4. Před uložením profilu tlačítkem OK si vyzkoušejte správnost údajů v tomto profilu tlačítkem Test spojení s centrálou EET.
 5. Na příslušném pokladním zařízení/počítači převezměte určený profil ze seznamu profilů tlačítkem Převzít.
 6. Od tohoto okamžiku je možné na daném počítači používat elektronickou evidenci tržeb.

Testovací profil:

Pro vyzkoušení funkčnosti je k dipozici testovací profil. Ten do seznamu profilů zavedete kliknutím na tlačítko Testovací profil pod seznamem profilů.
Testovací profil má všechny údaje předvyplněny. Je třeba doplnit jen Kód (např. 01) a Název (např. Můj testovací profil) a provést Test spojení s centrálou EET.

Zprávy odeslané pod testovacím profilem se na serveru EET NEEVIDUJÍ. Na doklady se o tom vytiskne varování.


Profily EET

Pro odesílání a přijímání zpráv EET je třeba přednastavit potřebné parametry (tzv. Profily EET). V hlavní nabídce programu přibyla volba EET, kde na záložce Profily se tyto parametry nastavují.
Pokud je profil nastavený a převzatý za výchozí, pak se budou zprávy EET z daného počítače odesílat, odebráním profilu komunikace s EET končí.

Po nastavení nebo případném převzetí či odebrání profilu je třeba restartovat program!

Záložka Profily

V pravé části okna je seznam nadefinovaných profilů, v levé části okna potom aktuální profil převzatý pro tento počítač. Tento profil se pak použije k odesílání nebo jen podepisu (záleží na režimu) nových zpráv.

 • K obsluze Seznamu profilů pro EET (přidání profilu, editace, smazání profilu, ...) použijte tlačítka databázového navigátoru pod seznamem profilů.
 • Vybraný profil ze seznamu profilů se stane výchozím pro daný počítač převzetím ze seznamu profilů tlačítkem Převzít, odebráni výchozího profilu provedete tlačítkem Odebrat.
Editace profilu EET
KódZadejte nějaké interní označení, např.: 01.
NázevZadejte vysvětlující název/popis profilu.
DIČZadejte daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka (viz § 19 odst. 1 písm. a) ZoET). Toto DIČ se shoduje s DIČ uvedeným v certifikátu použitém pro elektronický podpis datové zprávy.
Plátce DPHV případě plátce DPH je odesílán podrobný rozpis DPH celkové částky tržby a dalších vyžadovaných údajů.
DIČ pověř. popl.Daňové identifikační číslo (DIČ) pověřeného poplatníka (viz § 19 odst. 2 písm. c) ZoET).
Pokud taková situace u Vás nenastala, ponechte prázdné.
ID provozovny/RežimZadejte označení provozovny, které Vám přidělil správce daně na portále při zakládání údajů o provozovnách (viz § 19 odst. 1 písm. b) ZoET).
Režim provozovny
- ze zákona (viz § 10, odst. 1 ZoET), na základě nařízení vlády nebo povolený správcem daně (viz § 11 ZoET) je buď běžný (zprávy jsou odesílány ihned) nebo zjednodušený (zprávy je nutno odeslat do pěti dnů).
ZařízeníZadejte Vaše označení (identifikaci) pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována (viz § 19 odst. 1 písm. c) ZoET).
Doba odezvy (sec)Časový úsek mezi pokusem o odeslání zprávy pro EET a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka (viz § 21 odst. 1 ZoET). Minimálně 2 sec (viz § 21 odst. 2 ZoET), ve výchozím stavu 10 sec.
CertifikátKlikněte na tlačítko Načíst certifikát a nalistujte cestu k Vašemu certifikátu, který jste si před tím stáhli z webu Daňového portálu.
HesloZde zadejte heslo k Vašemu certifikátu.
Heslo (ověření)Pro ověření opět zadejte heslo k Vašemu certifikátu.

Záložka Žurnál

 • Tabulka obsahuje přehled odeslaných zpráv EET. Zprávy jsou seřazeny od nejaktuálnější po nejstarší zprávu.
Obslužná tlačítka:
Odeslat Ruční odeslání zprávy (nebo zpráv) centrále EET.
Funkce 
 - Zobrazit obsah odeslané zprávy EETZobrazí vybranou zprávu a odpověď centrály EET (též dvojklik na řádek žurnálu).
 - Storno odeslané zprávyKe zvolené zprávě odešle stornovací zprávu. V žurnálu pak bude míte prefix ST.
 - Odeslat zprávu do EET (bez dokladu)Odešle zprávu (s ručně zadanými údaji) nesouvisející s dokladem z některé agendy.
Význam sloupců:
ProvozovnaPřidělené číslo provozovny.
ZařízeníOznačení (identifikace) pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována (viz § 19 odst. 1 písm. c) ZoET).
ÚčtenkaČíslo účtenky (viz § 19 odst. 1 písm. d) ZoET), je účtence přiřazováno poplatníkem. Obsahuje zkratku agendy (FV = faktury vydané, PK = pokladna, SV = skladové výdeje, PH = ostatní pohledávky) případně číslo pokladny/skladu a pořadové číslo dokladu.
- Pro přímou platbu se použije pořadové číslo bez prefixu.
- Pro storno zprávu se použije prefix ST a pořadové číslo.
Datum tržbyDatum přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve (viz § 19 odst. 1 písm. e) ZoET).
Celk. částka tržbyJedná se o celkovou částku tržby (viz § 19 odst. 1 písm. f) ZoET). Celková částka tržby se vždy uvádí v Kč.
BKPBezpečnostní kód poplatníka je otisk neboli hash kódu PKP a je generovaný pokladním zařízením poplatníka. BKP jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu poplatníka a je vždy v datové zprávě obsažen.
FIKFiskální identifikační kód generovaný společným technickým zařízením správce daně, který je unikátní pro každou potvrzovanou datovou zprávu evidované tržby, jež byla zaslána pokladním zařízením poplatníka.
VytvořilJméno přihlášeného uživatele, který odeslal zprávu.
Datum vytvořeníDatum uložení návratových hodnot zprávy.
DIČ poplatníkaDaňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka

Nastavení a používání EET v jednotlivých agendách

Faktury

 • Pro fungování EET z modulu Fakturace se nic nenastavuje.

Pokladní kniha

 • Pro fungovaní EET z modulu Pokladní kniha je třeba konkrétní pokladnu otevřít (Funkce/Výběr pokladny/Opravit) a v boxu EET zvolit - doklady přes EET odeslat nebo dotázat se.
  Při ukládání dokladu se pak nabídne zároveň odeslání zprávy EET nebo lze zprávu odeslat dodatečně tlačítkem EET.
 • Doporučujeme u pokladny speciálně určené jen pro EET v definici této pokladny nastavit EET na odeslat. Ušetří se tím odsouhlasování zpráv EET.

Ostatní pohledávky

 • V seznamu Ostatních pohledávek se nic nenastavuje.

Sklad

 • V seznam Druhy skladových pohybů je třeba nadefinovat druh pohybu pro výdej, který bude mít v kolonce EET nastaveno odeslat nebo dotázat se.
 • Doporučujeme si v Nastavení/Sklad si zapnout volbu Žádat zadání druhu pohybu a v definici druhu pohybu nastavit EET na odeslat. Ušetří se tím odsouhlasování zpráv EET.

Praktické příklady zaevidování dokladů v programu a jejich odeslání do EET

 1. Pokladní doklad
  • Předpokládejme, že v definici pokladny, která je určena pro EET (viz výše), máme ve sloupci EET zvoleno "dotázat se".
  • Vystavíme příjmový pokladní doklad. Během ukládaní dokladu se program dotáže zda odeslat doklad centrále EET.
  • Pro tisk dokladu s údaji EET slouží předloha 001 Pokladní doklad (EET). (Nebyla-li odeslána zpráva pro EET, údaje o EET se na sestavu netisknou.)
   Tlačítko EET poslouží, když před tím odeslání zprávy EET odmítneme.
 2. Faktura vydaná - platba v hotovosti
  • Provádí se tlačítkem Uhradit, Otevře se úhradové okno, kde je třeba:
   - vybrat zařazení úhrady i do pokladní knihy,
   - zaškrtnout volbu i do EET,
   - kliknutím na ikonu u pole Doklad nechat vygenerovat číslo pokladního dokladu.
  • Po potvrzení všech voleb klikněte na OK a dojde k odeslání zprávy EET a zaúčtování pokladního dokladu.
  • Pokladní doklad s EET údaji pak vytisknete volbou sestavy Pokladní doklad a předlohy 001 Pokladní doklad (EET).
  • Pokladní doklad s EET údaji můžete vytisknout i z Pokladní knihy.

  • Možný je postup i bez zaúčtování úhrady do pokladní knihy, případně dodatečné odeslání EET zprávy ze seznamu úhrad. Volba je ponechána odpovědnosti a zvyklostem uživatele.
 3. Faktura vydaná - platba platební kartou
  • V seznamu faktur vydaných je k dispozici tlačítko EET pl.kartou. Kliknutím na tlačítko dojde k odeslání zprávy pro EET.
  • Stvrzenku pak vytisknete předlohou 300 Stvrzenka EET k faktuře.
 4. Ostatní pohledávky
  • Postup je stejný jako u Faktur vydaných.
  • Pro tisk dokladu po uhradě v hotovosti je třeba použít pokladnu.
  • Pro tisk EET stvrzenky po úhradě kartou pouřujte sestavu Pohledávka a předlohu 001 Stvrzenka EET k pohledávce.
 5. Skladový výdej - platba v hotovosti nebo kartou
  • Zadáme výdejku s druhem skladového pohybu předdefinovaným pro EET (viz výše).
  • Při ukládání hotové výdejky se objeví úhradové okno pro odeslání zprávy EET.
  • Zaškrtneme-li platbu kartou rozšíří se úhradové okno o vstupní pole pro platbu kartou.
  • Výdejku s EET údaji vytisknete předlohou 001 Výdejka (EET).
   (Nebyla-li odeslána zpráva pro EET, údaje o tom se na sestavu netisknou.)
  • Pro dodatečné odeslání je třeba výdejku otevřít, zadat znovu správný druh pohybu a výdejku znovu uložit.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku