Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
403   Datum:   9.1.2018
Otázka:Command line režim
 Odpověď:

1. Spuštění MRP-K/S v command line režimu

Režim umožňuje spustit MRP-K/S z příkazové řádky a vynutit vykonání některého z podporovaných příkazů. Syntaxe spuštění je "mrpks.exe /c<soubor_s_parametry>" Soubor s parametry je ve formátu XML s předepsanou strukturou. MRP neřeší technickou stránku spuštení MRP-K/S (Scheduler ve Windows, aplikace typu Task Manager, jiná externí aplikace apod.) a způsob vytváření/generování parametrového XML.
Průběh vykonávání příkazů je logován lokálně na stanici, na které byl program spuštěn. Log je možné zobrazit v MRP-K/S v běžném uživatelském režimu v Nastavení - Program - CommandLine režim - Profily a nastavení - Zobrazit log. Je zde uvedena i cesta k log souboru.
Command line režim se při připojení k databázi chová identicky jako běžný uživatelský režim. Pokud při přihlašování k databázi bude vyčerpán počet platných licencí, bude vykonání příkazů odmítnuto.
Uživatelský účet, pod kterým bude vykonání příkazů prováděno, musí mít pro každý typ příkazu přiděleno právo na úrovni "Plný přístup". Pokus o vykonání příkazu s nedostatečným (nenastaveným) uživatelským právem bude odmítnut. Práva nastavuje správce v běžném uživatelském režimu v Nastavení - Správce - Uživatelé - Jméno uživatele - Adresy a nastavení - Nastavení - Command line režim.

2. Struktura xml souboru

Databáze MRP-K/S pracuje v kódové stránce Windows-1250. Přestože je tedy xml zpravidla kódováno v UTF-8, dokument by neměl obsahovat znaky, které se v kódování Windows-1250 nevyskytují. Soubor obsahuje dvě základní části - <ConnectionInfo> s údaji o připojení a <CommandList> se seznamem příkazů a jejich parametrů. Příklad XML souboru
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MRPKSCmdLineData>
<!--Source AppVendor="MRP" AppName="MRP-K/S" AppVersion="5.68(003)" AppSerial="UC010001"-->
 <ConnectionInfo>
  <ServerIPAddress>localhost/3051</ServerIPAddress>
  <DatabasePath>C:\MRPKS_DATA\DATACZ25</DatabasePath>
  <UserName>MRPDBA</UserName>
  <UserPwd>mrpdba</UserPwd>
  <FirNumber>102</FirNumber>
 </ConnectionInfo>
 <CommandList>
  <Command>
   <CommandCode>IMPFAKVY</CommandCode> 
   <ProfCode>FVIMPPROF</ProfCode>
   <Path>d:\temp\impfakvy\*.xml</Path>
  </Command>
  <Command>
   <CommandCode>EXPFAKVY</CommandCode>
   <Path>d:\temp\expfakvy\expfakvy.xml</Path>
   <Filter>
    <!-- Vyberove podminky -->
    <DocumentNumber>21*</DocumentNumber>
    <!-- ..... dalsi filtrovaci elementy... -->
   </Filter>
  </Command>
  <Command>
   <CommandCode>IMPPOKDOK</CommandCode> 
   <ProfCode>PKIMPPROF</ProfCode>
   <!-- Identifikator pokladny, do ktere provest import -->
   <CashRegisterIdentif>PK001</CashRegisterIdentif>
   <Path>d:\temp\imppokdok\*.xml</Path>
  </Command>
  <Command>
   <CommandCode>EXPSKKAROBRAT</CommandCode> 
   <Path>d:\temp\expskkar\expskkar.csv</Path>
   <FileType>csv</FileType>
   <Filter>
    <!-- Vyberove podminky -->
    <StockCardNumber>1000..1999</StockCardNumber>
    <WarehouseNumber>1</WarehouseNumber>
    <Date>01.01.2018..31.01.2018</Date>
    <!-- ..... dalsi filtrovaci elementy... -->
   </Filter>
  </Command>
  <Command>
   <CommandCode>EXPORTKARET</CommandCode> 
   <ProfCode>EXPKAR1</ProfCode>
   <Path>d:\temp\expskkar\exportkaret.csv</Path>
   <Filter>
    <!-- Vyberove podminky -->
    <StockCardNumber>1000..1999</StockCardNumber>
    <WarehouseNumber>1</WarehouseNumber>
    <!-- ..... dalsi filtrovaci elementy... -->
   </Filter>
  </Command>
  <!-- ... dalsi prikazy ... -->
 </CommandList>
</MRPKSCmdLineData>

3. Seznam podporovaných příkazů

XML soubor může obsahovat jeden nebo i více příkazů. Vykonávají se sekvenčně v pořadí, v jakém jsou uvedeny v XML souboru. Pro specifikovaní příkazu jsou v části <Command> určeny tyto tagy:
 • CommandCode - kód příkazu. Je povinný.
 • ProfCode - kód profilu odkazující na profily definované v uživatelském rozhraní MRP-K/S. V profilu se jedná o pole Kód/Označení.
 • Path - cesta k souboru, nebo celý název souboru s cestou nebo cesta souboru s maskou(např. c:\test\*.xml). Názvy souborů je třeba volit s ohledem na způsob využití commandline režimu. Je např. nesmysl spustit v krátkém sledu za sebou dva příkazy pro export s odlišnými filtrovacími podmínkami s nasměrováním výsledků do souboru se stejným jménem. Logicky dojde k přepsání výsledků prvního exportu exportem druhým.
Podporované příkazy (CommandCode):
 • IMPFAKVY - Import faktur vydaných ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje faktury ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady.

 • EXPFAKVY - Export faktur vydaných ve formátu XML MRP-K/S 2.0
 • Příkaz umožňuje vyexportovat doklady s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací tagy:
  • DocumentNumber - číslo dokladu
  • CompanyId - IČO odběratele
  • PaymentState - stav zaplacení : 0-Všechny, 1-Všechny s úhradami ke dni (PaymentsToDate), 2-Zaplacené (úhrady=celkem), 3-Nezaplacené, nevyrovnané(úhrady<>celkem), 4-Přeplacené (úhrady>celkem), 5-Nedoplacené (úhrady<celkem), 6-Zaplacené + přeplacené
  • PaymentsToDate - Datum úhrad Do. Pro zjištění Stavu zaplacení se přihlíží jen k úhradám s datem menším nebo rovným PaymentsToDate. Nelze zadat intervalem či výrazem jako u jiných filtrovacích tagů. Hodnotou může být pouze konkrétní datum např. "31.12.2018"
  • IssueDate - Datum vystavení. Např. "01.01.2018..31.12.2018"
  • TaxPointDate - Datum plnění
  • PaymentDueDate - Datum splatnosti
  • CostCentre - Středisko. Např. "10|20"
  • ContractNumber - Číslo zakázky
  • OrderNumber - Číslo objednávky
  • OriginalOrderNumber - Původní číslo objednávky

 • IMPFAKPR - Import faktur přijatých ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje faktury ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady. Příkaz implementován od verze MRP-K/S 6.42.001.

 • EXPFAKPR - Export faktur přijatých ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Možnosti filtrování shodné s příkazem EXPFAKVY s výjimkou tagu OriginalOrderNumber. Příkaz implementován od verze MRP-K/S 6.42.001.

 • IMPPOKDOK - Import pokladních dokladů ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje pokladní doklady ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady. Sekce CommandList/Command musí obsahovat element CashRegisterIdentif, který odkazuje na uživatelský číselník Pokladny. Doklady budou naimportovány do pokladny s tímto identifikátorem. Ukázka vyplněného identifikátoru pokladny v číselníku Pokladny:

 • IMPUCDE - Import účetního deníku ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje zápisy pro účetní deník ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny záznamy.

 • EXPUCDE - Export účetního deníku ve formátu XML MRP-K/S 2.0
 • Příkaz umožňuje vyexportovat zápisy s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací tagy:
  • SourceDocument - Zdroj/Doklad za záhlaví skupiny zápisů
  • CostCentre - Středisko. Např. "10|20"
  • ContractNumber - Číslo zakázky
  • Activity - Číslo činnosti
  • Date - Datum zaúčtování. Např. "01.01.2022..31.12.2022"
  • PairingSymbol - Párovací symbol
  • DocumentNumber - Číslo dokladu
  • Text - Text účetního řádku
  • Archive - filtr ARCHivních zápisů. 1 - Všechny zápisy, 2 - Zápisy aktuálního období, 3 - Pouze archivní zápisy. Výchozí hodnota je 2. Pokud tato filtrovací podmínka není uvedena, program exportuje pouze zápisy aktuálního období.
  • AccountsFilter - Výběr účtů MD/DAL. Znak lomítka "/" určuje stranu MD/DAL, znak svislítka "|" je oddělovač hodnot. Příklad: "321" - zápisy s účtem 321 na straně MD nebo DAL. "321/" - zápisy s účtem 321 pouze na straně MD. "/321" - zápisy s účtem 321 pouze na straně DAL. "311/343" - zápisy s účtem 311 na MD a 343 na DAL. "395/|/321" - zápisy s účtem 395 na straně MD nebo zápisy s účtem 321 na straně DAL.

 • EXPSKKAROBRAT - Export skladových karet s obraty
 • Příkaz umožňuje vyexportovat skladové karty spolu s obraty - součty skladových pohybů na kartě v zadaném období. Typ výstupního souboru se ovlivňuje elementem <FileType>, který může nabývat těchto hodnot: "csv", "xls", "xlsx", "ods", "dbf". Default hodnota je "csv". Seznam exportovaných polí:
  • CardNumber - Číslo skladové karty
  • EAN - EAN
  • Code1 - Kód 1
  • Code2 - Kód 2
  • Code3 - Kód 3
  • GroupCode - Skupina
  • Name - Název karty
  • Name2 - Název karty 2
  • SupplID - IČO dodavatele karty
  • SupplName - Název dodavatele karty
  • UnitCode - Měrná jednotka
  • ItemType - Typ položky
  • Note - Poznámka
  • UsrFld1 - Uživatelské pole 1
  • UsrFld2 - Uživatelské pole 2
  • UsrFld3 - Uživatelské pole 3
  • UsrFld4 - Uživatelské pole 4
  • UsrFld5 - Uživatelské pole 5
  • SaleQuant - Součet výdejek - množství
  • SaleAmnt - Součet výdejek - částka bez dph
  • PurchQuant - Součet příjemek - množství
  • PurchAmnt - Součet příjemek - částka bez dph
  • DateFrom - Informativní rozsah sumarizovaných pohybů - datum pohybu od
  • DateTo - Informativní rozsah sumarizovaných pohybů - datum pohybu do

  Skladové karty a pohyby lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
  • WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|2".
  • WarehouseTransactionType - Typ pohybu. "P" - běžný skladový pohyb, "V" - maloobchodní výdej, "M" - meziskladový pohyb (převod),"I" - inventurní pohyb. Výchozí hodnota v případě neuvedení této filtrovací podmínky je "P|V".
  • WarehouseTransactionType2 - Druh pohybu odpovídající číselníku druhů skladových pohybů.Např. "1..2".
  • CompanyId - IČO odběratele/dodavatele v pohybu
  • Date - Datum pohybu. Např. "01.01.2018..31.12.2018"
  • CostCentre - Středisko v pohybu. Např. "10|20"
  • ContractNumber - Číslo zakázky v pohybu
  • StockCardNumber - Číslo skladové karty
  • ItemType - Typ položky na skladové kartě
  • Name - Název skladové karty

 • EXPORTKARET - Export skladových karet ve formatu csv, dbf, xls, xml
 • Příkaz umožňuje vyexportovat skladové karty stejně, jako je tomu ve funkcích skladových karet. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu skladových karet definovaných ve skladových kartách. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
  Skladové karty lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
  • WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|2".
  • StockCardNumber - Číslo skladové karty
  • ItemType - Typ položky na skladové kartě
  • Name - Název skladové karty
  • EAN - EAN
  • Code1 - Kód 1
  • Code2 - Kód 2
  • Code3 - Kód 3
  • GroupCode - Skupina karet
  • Quantity - Počet MJ na daném skladu
  • Catalog - Katalogová skupina zboží
  • Note - Poznámka skladové karty
  • Memo - Rozsáhlá poznámka skladové karty
  • Used - Skladova karta je používaná (T|F)
  • UsrFld1 - Uživatelské pole 1
  • UsrFld2 - Uživatelské pole 2
  • UsrFld3 - Uživatelské pole 3
  • UsrFld4 - Uživatelské pole 4
  • UsrFld5 - Uživatelské pole 5
  • Active - Skladová karta je na daném skladu aktivní (T = používaná, F = nepoužívaná) a bude zařazena do exportu
  • Location - Umístění ve skladu
  • UnitCode - Měrná jednotka

 • EXPORTSKPOH - Export skladových pohybů ve formatu csv, dbf, xls, xml (placený balíček)
 • Příkaz umožňuje vyexportovat skladové pohyby stejně, jako je tomu ve funkcích skladových pohybů. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu skladových pohybů definovaných ve skladových pohybech. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
  Skladové pohyby lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
  • WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|2".
  • Date - Datum pohybu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
  • LogDate - Datum vytvoření pohybu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
  • DocumentNumber - Číslo dokladu. Např. "2020*"
  • WarehouseIncomeDocument - Příjem/Výdej. "T" - příjem, "F" - výdej. Např. "F"
  • WarehouseDocumentNumber - Číslo dokladu včetně označení příjmu (P)/výdeje (V). Např. "V2020*"
  • WarehouseTransactionType - Typ pohybu. "P" - běžný skladový pohyb, "V" - maloobchodní výdej, "M" - meziskladový pohyb (převod),"I" - inventurní pohyb.
  • WarehouseTransactionType - Druh pohybu odpovídající číselníku druhů skladových pohybů. Např. "1..2".

 • IMPORTADRCSV - Import adres pomocí textového souboru ve formátu csv (placený balíček)
 • Příkaz umožňuje importovat adresy pomocí textového souboru ve formátu csv. V prvním řádku je hlevička obsahující seznam importovaných polí. Názvy polí je nutno uvádět přesně a nezáleží na pořadí. Další řádky obsahují importovaná data. Číselníkové hodnoty (např. kód státu, středisko pro fakturaci, ...) je nutno uvádět v přesné podobě jak je zadáno v číselníku. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu skladových pohybů definovaných ve skladových pohybech. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Název a cesta importního souboru je uváděna v příkazovém souboru.
  Podporovaná pole pro import:
  Název poleTypMaximální délkaPočet desetinných místPopis
  ICOString120IČO
  FIRMAString500Firma
  FIRMA2String500Firma 2
  MENO,JMENOString300Jméno
  ULICA,ULICEString300Ulice
  MESTOString300Město
  STATString300Stát
  KODSTATString20Kód státu dle číselníku států. Např. CZ - Česká republika, SK - Slovensko
  INEString300Jiné
  PSCString150PSČ
  DICString170CZ verze: DIČ dle CZ legislativy (VAT identification number), formát čísla např. CZ99999999, SK9999999999, DE999999999. Viz: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=en#item_11.
  SK verze: DIČ dle SK legislativy, např. 1999999999, 2999999999
  IC_DPHString140CZ verze: nepoužívá se.
  SK verze: IČ DPH (VAT identification number). Formát čísla např. CZ99999999, SK9999999999, DE999999999. Viz: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=en#item_11
  ICOPRIJString120IČ konečného příjemce - umožňuje propojit hlavní(fakturační) adresu s adresou dodání. Výchozí hodnota pro fakturaci.
  TELEFONString300Telefon
  TELEFON2String300Telefon 2
  TELEFON3String300Telefon 3
  FAXString300Fax
  EMAILString2560Email
  TLACString10Tisk ("T"-ano, "F"-ne)
  POZNAMKAMemo--Poznámka
  FYZOSOBString10Příznak typu firmy - "T" - fyzická osoba, "F" - právnická osoba
  TEMP_RECSmallInt30Příznak uchovávání záznamu - 0 - trvale, 1 - dočasně
  CENSKUPSmallint30Cen. skupina. Musí odpovídat číselníku Cenové skupiny.
  IDString500ID adresy - jednoznačný identifikátor adresy. Pro výměnu dat s externím systémem (např. eshop)
  SPLATNOSTSmallint30Výchozí hodnota pro fakturaci - počet dnů splatnosti faktur
  DAT_ZARDate00Zařazení
  DATNAROZDate00Dat. narození
  DAN_URADString50Daňový/Finanční úřad - odpovídá číselníku Finančních úřadů
  EANKODString180EAN kód - údaj pro EDI/Inhouse komunikaci
  EANSYSString170EAN zasílání(SYS) - údaj pro EDI/Inhouse komunikaci
  EANSYS_DLString170EAN zasílání(SYS) pro DL - údaj pro EDI/Inhouse komunikaci
  TOLERANCESPLSmallint30Tolerance splatnosti ve dnech
  FORMAUHRADString100Forma úhrady
  SPOSOBDOPRString100Způsob dopravy
  VARSYMBFVString100Výchozí hodnota pro fakturaci - Variabilní symbol pro faktury vydané
  VARSYMBFPString100Výchozí hodnota pro fakturaci - Variabilní symbol pro faktury přijaté
  SPECSYMBFVString100Výchozí hodnota pro fakturaci - Specifický symbol pro faktury vydané
  SPECSYMBFPString100Specifický symbol pro faktury přijaté
  FAKSTREDString60Výchozí hodnota pro fakturaci - středisko. Musí odpovídat uživatelskému Číselníku středisek
  FAKEMAILString2560Email pro zasílání faktur vydaných
  FAKPDFPWD String500Heslo
  FAKSLEVABCD92Výchozí hodnota pro fakturaci - procentuální výše slevy za doklad
  OBJEMAILString2560Email pro zasílání objednávek
  SKONTOPROCBCD52Výchozí hodnota pro fakturaci - Procentuální výše skonta za doklad
  SKONTODNYSmallint40Výchozí hodnota pro fakturaci - Skonto dny
  NA_PLATNOSmallint40Platnost nabídky
  KODADRString150Jedinečný kód adresy
  CISPOVOLString0CZ verze: číslo povolení
  SK verze: číslo oprávnění
  VELOBCHString10CZ verze: Nepoužívá se
  SK verze: Obchodování s lihem, "T"-Příznak pro velkoobchod pro distribuci, "F"-vše ostatní
  TYPPOVOLSmallint30CZ verze: Obchodování s lihem, typ povolení (0-neobchoduje,1-Držitel §38,2-Distributor §43)
  SK verze: Obchodování s lihem, typ povolení (0-neobchoduje,1-Prodej,2-Distribuce)
  CRPKONTDATDateTimeCRP-dat.kontroly
  CRPSTATUSSmallint0CRP-status
  CRPDATNESPDateTimeCRP-dat.nespolehlivosti
  USRFLD1String400Uživ.pole 1
  USRFLD2String400Uživ.pole 2
  USRFLD3String400Uživ.pole 3
  USRFLD4String400Uživ.pole 4
  USRFLD5String400Uživ.pole 5

 • IMPEO_DBF - Import přijatých objednávek z e-shopu ve formátu dbf. Příkaz importuje přijaté objednávky ve formátu dbf. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu přejmenovány.
  Tabulka ADRESY.DBFPovinná
  Název pole O/M Typ Maximální délka Počet desetinných míst Popis
  ID M NUMERIC 10 0 Generuje e-shop při založení nového uživatele. Musí být jedinečné v rámci buď jednoho nebo více e-shopů posílajících data do stejné firmy v MRP K/S. Nejdříve se hledá adresa dle ID. Pokud je nalezena, neprovádí se již žádné změny nebo aktualizace. Pokud není nalezena, hledá se adresa dle IČ. Pokud je nalezena, záleží nyni na vyplnení pole ID v této nalezené adrese. Pokud nemá toto pole vyplneno, nastaví se podle pole ID dodaného z e-shopu. Pokud je toto pole vyplněno (ale jeho hodnota neodpovídá hledáni podle ID), pak se vytvoří kopie nalezené adresy s IČ a lomítkem, za kterým je označení "podverze" adresy (např. 12345678/1). Pokud není adresa vůbec nalezena, založí se. Vazba na tabulku ZAKAZKY.IDADRESY. Nemá nic společného s primárním klíčem tabulky v účetnictví.
  JMENO M CHARACTER 20 Jméno
  PRIJMENI M CHARACTER 30 Příjmení
  FIRMA M CHARACTER 50 Název firmy
  ICO M CHARACTER 8 IČ. Pokud není pole vyplněno, program generuje vlastní hodnotu ve formátu <A99999>. V účetnictví je IČO unikátním klíčem.
  DIC M CHARACTER 15 DIČ
  ULICE M CHARACTER 30 Ulice
  MESTO M CHARACTER 30 Město
  PSC M CHARACTER 6 PSČ
  TEL M CHARACTER 20 telefon
  EMAIL M CHARACTER 30 e-mail
  Tabulka ZAKAZKY.DBFPovinná (Hlavička objednávky)
  Název pole O/M Typ Maximální délka Počet desetinných míst Popis
  CISOBJ M NUMERIC 10 Vazba na tabulky ZAKTEXT.KCISOBJ a POZNAMKY.CISOBJ. Podle nastavení profilu může být uloženo do původního čísla objednávky.
  DATUM M DATE 10 Datum objednávky.
  IDADRESY M NUMERIC 10 0 Vazba na tabulku ADRESY.ID.
  STREDISKO O CHARACTER 6 Středisko. Při jeho neuvedení se bere buď z adresy nebo z konfiguračního profilu. Záleží na nastavení.
  CISLO_ZAK O CHARACTER 15 Číslo zakázky. Při jeho neuvedení se bere z konfiguračního profilu.
  FORMAUHRAD O CHARACTER 10 Forma úhrady. Při jejím neuvedení se bere z konfiguračního profilu.
  ZPUSOBDOPR O CHARACTER 10 Způsob dopravy. Při jejím neuvedení se bere z konfiguračního profilu.
  CENYSDPH O CHARACTER 1 Ceny s DPH. Pokud je pole uvedeno, může obsahovat jen znaky "T" (v cenách s DPH) a "F" (v cenách bez DPH). Výchozí hodnota je "F"
  MENA O CHARACTER 3 Měna souboru/dokladu. Záleží ještě na povolení v konfiguračním profilu.
  KURZ
  KURZ_SK
  O NUMERIC 12 6 Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. Pokud je v tabulce, musí být vyplněno příslušným kurzem uvedené měny. Vyhodnocuje se při vyplněném poli MENA cizím kódem měny.
  KURZ_POCET
  KURZ_ZAHR
  O NUMERIC 12 6 Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. Pokud je v tabulce, musí být vyplněno příslušným počtem jednotek cizí měny. Přednastaveno na 1.
  Tabulka POZNAMKY.DBFNepovinná (Poznámky k objednávce)
  Název pole O/M Typ Maximální délka Počet desetinných míst Popis
  CISOBJ M NUMERIC 10 0 Vazba na tabulku ZAKAZKY.CISOBJ.
  RADEK M NUMERIC 2 0 Pořadí řádků poznámky k jedné objednávce.
  TEXT M CHARACTER 50 Poznámka od zákazníka.
  Tabulka ZAKTEXT.DBFPovinná (Položky objednávky)
  Název pole O/M Typ Maximální délka Počet desetinných míst Popis
  KCISOBJ M NUMERIC 10 0 Vazba na tabulku ZAKAZKY.CISOBJ.
  EANKAR
  KOD
  O CHARACTER 14 Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. EAN kód skladové karty v účetnictví. Použije se pouze v případě, že není vyplněno pole KARTA a pole pro EAN v učetnictví má zapnutu kontrolu jednoznačnosti.
  KODKAR
  KOD1
  O CHARACTER 30 Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. Uživatelský kód skladové karty v účetnictví. Použije se pouze v případě, že není vyplněno pole KARTA, EANKAR|KOD a pole pro uživatelský kód v učetnictví má zapnutu kontrolu jednoznačnosti.
  MNO M NUMERIC 12 2 Počet objednaných měrných jednotek.
  CENPOL M NUMERIC 12 2 Jednotková cena bez DPH za 1 měrnou jednotku.
  DAN M NUMERIC 5 2 Sazba DPH.
  TEXT O CHARACTER 50 Pokud je pole použito a vyplněno, použije se jako text řádku objednávky.
  Poznámky
  O/M = (O)ptional/(M)andatory = Povinné/nepovinné pole

 • IMPEO_XML - Import přijatých objednávek z e-shopu ve formátu xml. Příkaz importuje přijaté objednávky ve formátu XML autonomního režimu. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady.

 • IMPEO_SW - Import přijatých objednávek z e-shopu ve formátu xml (placený balíček). Příkaz importuje přijaté objednávky ve formátu XML Stormware 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady.

 • EXPORTOBJPR - Export přijatých objednávek ve formatu csv, dbf, xls, xml (placený balíček).
 • Příkaz umožňuje vyexportovat přijaté objednávky stejně, jako je tomu ve funkcích objednávek. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu přijatých objednávek definovaných v objednávkách. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
  Přijaté objednávky lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
  • Offer - Nabídka. "T" - pouze nabídky, "F" - pouze objednávky, podmínka neuvedena - všechny doklady. Např. "F".
  • DocumentNumber - Číslo dokladu. Např. "2020*"
  • Date - Datum dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
  • OriginalOrderNumber - Původní číslo dokladu. Např. "XY2021*".
  • CompanyId - IČ zákazníka.
  • WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|null".
  • State - Stav dokladu. "2" - nevybavená, "1" - částečně vybavená, "0" - vybavená, "-1" - blokovaná, "-2" - centrálně blokovaná. Např. "2|1".
  • LogDate - Datum vytvoření dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
  • StockCardNumber - Doklad obsahuje číslo skladové karty v některé položce.
  • Text - Doklad obsahuje definovaný řetězec znaků v textu některé položky.

 • EXPORTOBJVY - Export vydaných objednávek ve formatu csv, dbf, xls, xml (placený balíček).
 • Příkaz umožňuje vyexportovat vydané objednávky stejně, jako je tomu ve funkcích objednávek. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu vydaných objednávek definovaných v objednávkách. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
  Vydané objednávky lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
  • Inquiry - Poptávka. "T" - pouze poptávky, "F" - pouze objednávky, podmínka neuvedena - všechny doklady. Např. "F".
  • DocumentNumber - Číslo dokladu. Např. "2020*"
  • Date - Datum dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
  • OriginalOrderNumber - Původní číslo dokladu. Např. "XY2021*".
  • CompanyId - IČ zákazníka.
  • WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|null".
  • State - Stav dokladu. "2" - nevybavená, "1" - částečně vybavená, "0" - vybavená, "-1" - blokovaná, "-2" - centrálně blokovaná. Např. "2|1".
  • LogDate - Datum vytvoření dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
  • StockCardNumber - Doklad obsahuje číslo skladové karty v některé položce.
  • Text - Doklad obsahuje definovaný řetězec znaků v textu některé položky.

4. Tvorba filtrovacích výrazů

Pro zápis filtrovacích podmínek v command line režimu se používá postup shodný s postupem v běžném uživatelském režimu MRP-K/S.

5. Profily a nastavení režimu

Pro některé příkazy je vhodné vytvořit profil, podle kterého se daný příkaz bude řídit. Příkladem může být např. příkaz IMPFAKVY pro import faktur. V profilu lze definovat výchozí hodnoty pro některá datová pole, která v importních souborech absentují. Profily nejsou pro všechny příkazy povinné. Pokud je v parametrovém XML tag ProfCode vyplněn, musí profil s tímto Kódem/označením v databázi existovat.
Vykonávání příkazu lze pozastavit (poklepáním tlačítkem myši na panel pod seznamem příkazů). Pokud je příkaz pozastaven, veškeré požadavky na jeho vykonání budou odmítnuty.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku