Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
463   Datum:   2.5.2022
Otázka:Struktura TXT dokumentu pro import z docházkového systému
 Odpověď:

Máte-li údaje o docházce zaměstnanců evidovány v docházkovém systému (dále jen DS), potom Vám tato funkce umožní jejich převedení do modulu Mzdy a personalistika.

Podmínkou je aby docházkový systém (DS):

 1. Poskytoval údaje již upravené a ořezané na skutečnou pracovní dobu (nikoliv pouze průchody vrátnicí).
 2. Měl kódy docházky členěny tak, aby bylo možné je spárovat s docházkovými položkami (např. hodiny práce přesčas nesmí být již zároveň obsaženy v celkovém Odpracováno).
 3. Umožňoval export potřebných údajů do textového souboru s pevnou délkou položky.
 4. Pro plně automatizovaný provoz v systému MRP-K/S: Soubor pro import docházky musí mít název ve formátu "ksidRRRRMM.txt", kde RRRR je rok a MM je měsíc s dvouciferným zápisem - např. tedy ksid202208.txt.

Význam některých parametrů importu:

 • Import denní docházky vyžaduje více vstupních údajů, po provedení vytvoří kromě denní docházky i součty.
 • Import součtů naimportuje pouze údaje nezbytné k výpočtu mezd (denní rozpis docházky nebude vyplněn).
 • Kódy v docházkovém systému konvertovat na čísla:
  1. Není-li zaškrtnuto, potom "007", " 7", "7 ", "7" jsou různé řetězce
  2. Je-li zaškrtnuto, potom jsou naopak všechny uvedené řetězce shodné. Tuto volbu můžete použít, pokud lze všechny kódy konvertovat na čísla. Potom se Vám zjednoduší nastavení vazeb položek z DS na položky Mezd a personalistiky a snížíte pravděpodobnost chyby v zadání.

Struktura TXT souboru:

Definice struktury věty docházky

Z následujících písmen vytvořte masku, která popisuje strukturu dat exportovaných Vaším systémem pro sledování docházky:

O Osobní číslo (shodné s osobním číslem v personalistice).
D Den (pouze pro import denní docházky).
M Měsíc (je-li uveden, kontroluje se, zda záznam patří do aktuálního období).
R Rok (jako M).
K Kód docházkové položky (kód docházky používaný v docházkovém systému).
Z Začátek - hodiny (jen u denní docházky, není-li zadán, doplní se 00:00 nebo začátek z personalistiky).
z Začátek - minuty (jako Z, musí být uvedeny společně).
L Délka - hodiny (jen u denní docházky, není-li zadán, dopočítá se z H nebo d).
l Délka - minuty (jako L, musí být uvedeny společně).

Návod:
 • Potřebné písmeno v nastavení uveďte tolikrát, kolik má importovaný údaj znaků.
 • Jiná písmena nebo znaky jsou importem ignorovány.
 • V importním souboru se všechny znaky kromě číslic a desetinného oddělovače považují za prázdný znak (mezeru).
Ukázkový soubor:

V prvním řádku souboru je uvedena příslušná struktura importní věty:

Číselník položek docházky (MRP-K/S):

Výchozí položky pro import docházky v systému MRP-K/S (Nastavení > Mzdy > Docházka > Seznamy > Kódy importu docházky)

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku